Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015

ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΑΡΕΣΤΟΥ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΑΡΕΣΤΟΥ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

Ἡ προσευχή, γιά νά εἶναι θεάρεστη, ἐκτός τοῦ ὅτι πρέπει νά εἶναι τελωνική καί νά μήν ἔχωμε ἐχθρότητες πρός τούς ἄλλους, πρέπει νά συνοδεύεται καί πό κρυφές λεημοσύνες, πως κανε Κορνήλιος.
Κύριος ρέσκεται νά βλέπη τόν κρυφό πνευματικό μας γνα. Πρέπει νά λεομε χωρίς νά κάνωμε διαφήμισι, δθεν γιά νά φεληθον ο λλοι. Κύριος ταν βλέπη τόν κρυφό μας γνα καί τίς λεημοσύνες μας, ταν κρίνη, θά τό ποδώση ες τό φανερόν, άν ατό εναι παραίτητο καί χρήσιμο γιά ἐμᾶς.
Γενικώτερα, φείλομε νά χωμε καρδίαν λεήμονα πού νά καίγεται πό γάπη γιά λην τήν κτίσι.
Μαζί μέ τήν προσευχή πρέπει νά ὑπάρχη καί ταπείνωσις το σώματος μέ ποικίλη σκησι.
προσευχή πρέπει νά προβάλλη κυρίως πνευματικά ατήματα. Ἄν ἔχωμε σωστή πνευματική τοποθέτησι, θά ἔχωμε λιγώτερη γωνία γιά τά καθημερινά μας, πιό εὔκολα θά πετυχαίνωμε σ᾽ αὐτά καί θά μεγιστοποιήσωμε τήν πνευματική μας πρόοδο.
Πρέπει νά προσευχώμεθα μέ ἀκλόνητη πίστι στήν Πρόνοιά τοῦ Θεοῦ. Χρειάζεται πλήρης μπιστοσύνη στό τι τελικά Θεός δέν θά μς φήση νά πειρασθομε παραπάνω π ,τι μπορομε νά ντέξωμε καί τι θά δώση, τήν κατάλληλη στιγμή, τήν ασία κβασι, άν ατή εναι συμφέρουσα ὄχι τόσο γιά τό προσωρινό, ἀλλά γιά τό αώνιο συμφέρον μας. Πολλές φορές, ὅμως αὐτα τά δύο μοιραίως ντικρούονται.
Ἐπίσης, πρέπει καρτερικῶς νά προσευχώμεθα, ὄχι μόνον ὅταν ἔχωμε ὄρεξι, ἀλλά καί στόν καιρό τῆς πνευματικῆς ξηρασίας.
Πάνω π λα πρέπει νά φαρμόζωμε χριστοκεντρικῶς λες τίς ντολές.
προσευχή εναι να μέσον νά πλησιάσωμε τόν Θεό διά τῆς καθάρσεως ἐκ τῶν παθῶν. χι νά κάνωμε προσευχή καί νά περιποιούμεθα τά πάθη μας, διότι ὅταν γίνεται αὐτό, καί μάλιστα ν συνειδήσει, ν δέν προσέξωμε, μπορε νά πέσωμε κόμη καί σέ πλάνη. πρτος καρπός τς προσευχς εναι νά φωτισθομε νά ποβάλλωμε τά πάθη μας.

ΑΡΧΙΜ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ

Ἡ προσευχή, γιά νά εἶναι θεάρεστη, ἐκτός τοῦ ὅτι πρέπει νά εἶναι τελωνική καί νά μήν ἔχωμε ἐχθρότητες πρός τούς ἄλλους, πρέπει νά συνοδεύεται καί πό κρυφές λεημοσύνες, πως κανε Κορνήλιος.
Κύριος ρέσκεται νά βλέπη τόν κρυφό πνευματικό μας γνα. Πρέπει νά λεομε χωρίς νά κάνωμε διαφήμισι, δθεν γιά νά φεληθον ο λλοι. Κύριος ταν βλέπη τόν κρυφό μας γνα καί τίς λεημοσύνες μας, ταν κρίνη, θά τό ποδώση ες τό φανερόν, άν ατό εναι παραίτητο καί χρήσιμο γιά ἐμᾶς.
Γενικώτερα, φείλομε νά χωμε καρδίαν λεήμονα πού νά καίγεται πό γάπη γιά λην τήν κτίσι.
Μαζί μέ τήν προσευχή πρέπει νά ὑπάρχη καί ταπείνωσις το σώματος μέ ποικίλη σκησι.
προσευχή πρέπει νά προβάλλη κυρίως πνευματικά ατήματα. Ἄν ἔχωμε σωστή πνευματική τοποθέτησι, θά ἔχωμε λιγώτερη γωνία γιά τά καθημερινά μας, πιό εὔκολα θά πετυχαίνωμε σ᾽ αὐτά καί θά μεγιστοποιήσωμε τήν πνευματική μας πρόοδο.
Πρέπει νά προσευχώμεθα μέ ἀκλόνητη πίστι στήν Πρόνοιά τοῦ Θεοῦ. Χρειάζεται πλήρης μπιστοσύνη στό τι τελικά Θεός δέν θά μς φήση νά πειρασθομε παραπάνω π ,τι μπορομε νά ντέξωμε καί τι θά δώση, τήν κατάλληλη στιγμή, τήν ασία κβασι, άν ατή εναι συμφέρουσα ὄχι τόσο γιά τό προσωρινό, ἀλλά γιά τό αώνιο συμφέρον μας. Πολλές φορές, ὅμως αὐτα τά δύο μοιραίως ντικρούονται.
Ἐπίσης, πρέπει καρτερικῶς νά προσευχώμεθα, ὄχι μόνον ὅταν ἔχωμε ὄρεξι, ἀλλά καί στόν καιρό τῆς πνευματικῆς ξηρασίας.
Πάνω π λα πρέπει νά φαρμόζωμε χριστοκεντρικῶς λες τίς ντολές.
προσευχή εναι να μέσον νά πλησιάσωμε τόν Θεό διά τῆς καθάρσεως ἐκ τῶν παθῶν. χι νά κάνωμε προσευχή καί νά περιποιούμεθα τά πάθη μας, διότι ὅταν γίνεται αὐτό, καί μάλιστα ν συνειδήσει, ν δέν προσέξωμε, μπορε νά πέσωμε κόμη καί σέ πλάνη. πρτος καρπός τς προσευχς εναι νά φωτισθομε νά ποβάλλωμε τά πάθη μας.


ΑΡΧΙΜ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου