Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015

ΟΤΑΝ Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ
πιστός νθρωπος, ρθόδοξος πιστός Χριστιανός, σέ στιγμές πνευματικς περισυλλογς καί δίως κατά τίς ρες τς προσευχς, πού ψυχή νοίγεται εἰς τήν πικοινωνίαν μέ τόν Τριαδικόν Θεόν, κτός τν λλων, ποιε καρδιακήν ναφοράν καί δι᾽ λην του τήν συμπεριφοράν. πό θετικς πόψεως βλέπει τήν προσπάθειαν τήν ποίαν χει ες τό νά βαδίζ τήν δόν τς Εαγγελικς ρετς, πό τό «κατ εκόνα» δηλαδή ες τό «καθ μοίωσιν» μέ λες τίς παραμέτρους το θέματος, καί πό ρνητικς πόψεως παρακολουθε τόν κατάπαυστον γνα πού διεξάγει διά νά νικήσῃ τά πάθη του ἀλλά καί ες τό νά μή συμμείγνυται μέ τούς σεβες, δηλαδή με τούς κακoδόξους καί αἰρετικούς καί γενικῶς μέ ὅλους τούς ἐχθρούς τῆς Ὀρδοδοξίας. Νά προσεύχεται δι᾽ αὐτούς καί διά τήν μετάνοιαν καί τήν ἐπιστροφήν των εἰς τήν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν, ἀλλά νά μισῇ τάς πράξεις των.

μιλομε βεβαίως διά τούς συνειδητούς πιστούς καί τούς νθρώπους τς κκλησίας, πού, παρά τίς μικρότερες μεγαλύτερες δυναμίες τίς ποες γνωρίζουν τι χουν, πιθυμον νά τίς κατανικήσουν καί νά τίς μεταβάλλουν πό κακίες καί πάθη σέ ρετές. Καί τό τονίζομε ατό, διότι πάρχουν καί κενοι ο ποοι, λως νοήτως, φρονον τι μπορον δθεν νά συνδυάσουν τήν ζωήν τς δικαιοσύνης μέ τήν ζωήν τς δικίας καί τς μαρτίας. Εναι κενοι ο ποοι ρίπτουν στάχτην ες τούς φθαλμούς τς καρδίας των μέ ποτέλεσμα νά μβλύνεται συνείδησίς των καί νά φθάν ως καί τς πωρώσεως. Τελικς δέ, νά φθάνουν ες τό κατάντημα νά τούς γκαταλείπ Χάρις το Θεο, πργμα πού σημαίνει κουσία θεοεγκατάλειψι, δηλαδή ατοθεοεγκατάλειψι, φο Θεός οδέποτε ρνται τό πλάσμα Του.

ΧΡΙΣΤΟΫΦΑΝΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου