Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ & ΙΘΑΚΗΣ Κ. Κ. Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Υ ΕΠΙ ΤΗ ΣΕΒΑΣΜΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ & ΙΘΑΚΗΣ
Κ. Κ. Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Υ
ΕΠΙ ΤΗ ΣΕΒΑΣΜΙΑ ΕΟΡΤΗ
ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

                                      Ἀριθμ. Πρωτ.  1516                  Ἐν Λευκάδι, τῇ 9ῃ Δεκεμβρίου 2013

Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ
διά συγκατάβασιν τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ
Ποιμενάρχης
τῆς Θεοφρουρήτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης


Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Φιλόχριστον Λαόν
Τῆς καθ’ ἡμᾶς Θεοσώστου Ἐπαρχίας.

«Ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ, ὅς ἐστί Χριστός Κύριος»
(Λουκ. β’, 11)
Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί καί τέκνα τῆς Ἐκκλησίας,
Γιά ἄλλη μία φορά στό διάβα τῆς ἐπιγείου ζωῆς μας ζοῦμε τή γιορτή τῶν Χριστουγέννων, τήν Μητρόπολη τῶν ἑορτῶν, κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο. Τά Χριστούγεννα δίδουν σέ ὅλους μας τήν μοναδική εὐκαιρία νά ἀναβαπτίσουμε τήν ὕπαρξή μας στό μυστήριο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, χωρίς τό ὁποῖο δέν μπορεῖ νά φωτισθεῖ καί νά προσεγγισθεῖ τό μυστήριο τοῦ ἀνθρώπου. Ἀπό τή θεία Γέννηση μέχρι καί σήμερα παραμένει σέ ὅλους τούς πιστούς ἡ παγκόσμια ἐλπίδα μιᾶς προσωπικῆς συνάντησης καί γνωριμίας μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό. Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος «ἵνα τόν ἄνθρωπον Θεόν ἀπεργάσηται», γιατί σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο «τό γάρ ἀπρόσληπτον καί ἀθεράπευτον».
Ἡ μεγάλη ἐπαγγελία γιά μᾶς σήμερα εἶναι ὅτι μέσα στή γενική  σύγχυση, τόν πυρετό τῆς ταχύτητας, τῆς βίας καί τοῦ παραλογισμοῦ, ὑπάρχει ἕνας χῶρος, ὅπου τό μυστήριο τοῦ ἀνθρώπου μένει ἀναλλοίωτο καί αὐθεντικό, ὅπου ὁ ἄνθρωπος λάμπει σέ ὅλο του τό μεγαλεῖο. Εἶναι ὁ χῶρος τῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι ὁ παρατεινόμενος στούς αἰῶνες Χριστός, ὅπου δύο χιλιάδες χρόνια τώρα ἀποτελεῖ τό χῶρο τῆς λυτρώσεως καί τῆς καταφάσεως τῆς ἀνθρώπινης ἀξίας. Γιά νά ἀνακαλύψουμε ὅμως τό χαμένο αὐτό θησαυρό, πρέπει νά γίνουμε προσκυνητές. Νά ἀναζητήσουμε μέσα στή νύχτα τό δικό μας ἀστέρι. Νά συντροφεύσουμε τούς ποιμένες καί τούς μάγους στή δική τους πορεία γιά νά βροῦμε τόν Μεγάλο Ἀπόντα τῆς ζωῆς μας, πού θά μᾶς λυτρώσει ἀπό τό καθημερινό μαρτύριο τῆς ψυχικῆς ἀνεστιότητας καί τοῦ ἐσωτερικοῦ ἀνικανοποίητου, πού θά μᾶς δώσει πληρότητα καί ποιότητα ζωῆς, πραγματική λύτρωση ἀπό τόν πόνο καί τόν θάνατο.
  
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ὁ Χριστός γεννήθηκε! Ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου εἶναι ἐδῶ. Καθώς κάθε χρόνο τέτοια ἡμέρα μέ ἱερή συγκίνηση ἀκοῦμε στούς φωτόλουστους Ναούς μας νά ψάλλεται μελωδικά ὁ μεγαλειώδης Χριστουγεννιάτικος Κανόνας «Χριστός γεννᾶται δοξάσατε…» ἡ μητέρα μας Ἐκκλησία προσκαλεῖ ὅλους μας νά ἀναβαπτισθοῦμε, μέσα ἀπό τήν δύναμη τῆς ὑψηγόρου αὐτῆς ψαλμωδίας, στά νάματα τῆς θείας ἀγάπης. Σήμερα, τώρα γεννιέται γιά μένα, γιά σᾶς, γιά ὅλο τόν κόσμο ὁ Χριστός! Σήμερα καλούμεθα καί ἐμεῖς νά κάνουμε τήν ἀρχή.
Ἄς ἀναζητήσουμε, χωρίς δισταγμούς καί ἀναβολές, τό ἀστέρι πού μᾶς στέλνει ἡ θεία ἀγάπη γιά νά μᾶς ὁδηγήσει στήν δική μας Βηθλεέμ. Ἄς ὑψωθοῦμε πάνω ἀπό τά γήϊνα, τά ψεύτικα, τά ἀνώφελα, τά εὐτελῆ, τά ἐπιζήμια. Καί ἄν δέν ἔχουμε τά πλούσια δῶρα τῶν Μάγων, ἄς προσφέρουμε σέ Ἐκεῖνον πού γεννήθηκε γιά μᾶς ὡς ἄνθρωπος, τίς ἁμαρτίες μας, ὥστε νά ἐτοιμασθεῖ καταλλήλως τό πιό προσφιλές γιά Ἐκεῖνον κατάλυμα γιά νά γεννηθεῖ. Ἡ ψυχή μας!
Εὔχομαι σέ ὅλους σας ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου ὁ Ἐνανθρωπήσας Κύριος νά φωτίζει τίς καρδιές ὅλων μας, ὥστε κοντά Του νά βροῦμε τή σωστή πορεία τῆς ζωῆς μας.


ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

Διάπυρος πρός τόν Γεννηθέντα Κύριον εὐχέτης σας
Ο   Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ  Κ Α Ι  Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Σ  Σ Α Σ Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θεόφιλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου